לא בכל מקרה בו יתברר כי נתגלו פגמים ב צוואה יורה ביהמ"ש בהכרח על ביטולה.
כידוע, הכלל המנחה הוא כי: "מצווה לקיים דברי המת". על כן, ככלל בית המשפט יטה לכבד את רצונו של המנוח ויימנע מביטול/שינוי של צוואתו.
ואולם, במקרים מסוימים מתגלים פגמים בצוואה אשר עלולים להביא לתוצאה הקשה של ביטול הצוואה (כגון במקרה בו יתברר כי הצוואה נגועה בהשפעה בלתי הוגנת).

המחוקק העניק לביהמ"ש שיקול דעת לקבוע ולהחליט האם לפסול את הצוואה בכללותה או שמא להורות על ביטול חלק מהוראותיה ועל קיום היתר. סמכות זו מכונה: "עיקרון העיפרון הכחול", והיא מוסדרת במסגרת סעיף 37 לחוק הירושה.
עקרון "העיפרון הכחול" נועד למזער את התערבות בית המשפט באוטונומיה של הפרט, כאשר המצווה אינו עוד בחיים ולא ניתן לשמעו.
היישום של העיקרון הנ"ל בפועל, מאפשר לביהמ"ש לבטל רק הוראה/הוראות מסוימות בצוואה כאשר יש בכך צורך, בעוד שיתר סעיפי הצוואה יקוימו כלשונם.

לדוגמא: לפלוני היתה דירת מגורים וכן חסכונות בבנק. בצוואתו הוריש המנוח את דירתו רק לאחד משלושת ילדיו, ואת כספיו ציווה לחלק בין כל ילדיו בחלקים שווים.
ככל שיתברר כי הורשת הדירה נגועה בפגמים (כגון השפעה בלתי הוגנת), יכול ביהמ"ש לפסול את הסעיף הנ"ל, אך לקיים את יתר סעיפי הצוואה ביניהם הסעיף במסגרתו ציווה המנוח לחלק את כספיו בין שלושת הילדים בשווה.

כמו כן ניתן לפנות אלינו בכל עת דרך דף יצירת קשר או בטלפון 03-6361775